Οι κύριοι σκοποί της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ είναι:

(α) Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Εργαζομένων και Εργοδότη, η περαιτέρω βελτίωση των όρων εργασίας του Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ – μόνιμου, αορίστου, και ορισμένου χρόνου – και η ουσιαστική συμβολή του στην προώθηση των στόχων του ιδρύματος μέσα από την αναβάθμιση του ρόλου του.

(β) Η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων, των ωφελημάτων και των συμφερόντων των μελών και των συνταξιοδοτημένων μελών της.

Σκοποί της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ είναι επίσης οι ακόλουθοι:

(α) Η ρύθμιση των σχέσεων και η δια συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών ή δια οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτησης των διαφορών μεταξύ μελών και εργοδότη, μεταξύ μελών και μεταξύ μελών και άλλων εργαζομένων.

(β) Η επίτευξη και διατήρηση δικαίων και κανονικών μισθών, εργασίμων ωρών και άλλων συνθηκών εργασίας, και γενικότερα η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών, ώστε να βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και των οικογενειών τους στο επίπεδο των σύγχρονων απαιτήσεων της ζωής.

(γ) Η αναγνώριση και αναβάθμιση του ρόλου του Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή του στα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων του ΤΕ.ΠΑ.Κ

(δ) Η μέριμνα για την παροχή προς τα μέλη όλων ή μερικών των ακολούθων ωφελημάτων: βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας, δυστυχημάτων, οικονομικών δυσχερειών, ανεργίας και αποζημιώσεως για απώλεια ημερομίσθιων ένεκα επαγγελματικών διαφορών μετά από εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Η παροχή βοήθειας στους εξαρτωμένους αποθανόντων μελών, καθώς και η μέριμνα για την διασφάλιση της δικαιούμενης παροχής κοινωνικών ωφελημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη και τους εξαρτωμένους από αυτά. Επίσης, η μέριμνα και εξασφάλιση συνθηκών για την προστασία του δικαιώματος στη μητρότητα και στην πατρότητα.

(ε) Η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων και ωφελημάτων των μελών που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

(στ) Ο αγώνας προς εξασφάλιση ή και βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας προς το συμφέρον των μελών για την προαγωγή και την προστασία των εργαζομένων και γενικώς της πλήρους εργατικής νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων.

(ζ) Η οργάνωση όλων των Εργαζομένων στο Διδακτικό Ερευνητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

(η) Ο αγώνας για εξασφάλιση και βελτίωση της υγείας και ευημερίας, των όρων διαβίωσης και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων και των οικογενειών τους και η εξασφάλιση γι’ αυτούς ωφελημάτων τέτοιας μορφής και βαθμού που να επιτρέπει τόσο την διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και καλύτερης ποιότητας ζωής όσο και την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης.

(θ) Ο αγώνας για εφαρμογή αξιοκρατίας, χρηστής διοίκησης και γενικά την εξάλειψη κάθε μορφή διάκρισης στην εργασία, με έμφαση στην προώθηση και εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο δεν υπάρχουν διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων και οποιασδήποτε άλλης μορφής διάκρισης που αντιβαίνει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

(ι) Η διαρκής ενίσχυση και ανάπτυξη της δημόσιας παιδείας και ειδικότερα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Έντυπο Εγγραφής Νέου Μέλους στη ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚDownload
Καταστατικό ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚDownload