Με έκπληξη ακούσαμε σε τηλεοπτική εκπομπή προ ολίγων ημερών τον κ. Σκαλιά, σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας, να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ το εξής: Επειδή μια κυβέρνηση είναι πρόσφατα εκλελεγμένη, δικαιούται να παραβιάζει τον περί Συντεχνιών Νόμο του 1965, τον Κυρωτικό Νομο 30(ΙΙΙ) του 1995 της Διεθνούς Σύμβασης 135 του 1971 για τους Αντιπροσώπους των Εργαζομένων, και τα άρθρα 21 και 26 του Συντάγματος.

Τι ακριβώς προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο που το Υπουργείο Παιδείας παραβιάζει με το πρόσφατο μέτρο της διακοπής της απαλλαγής διδακτικών υποχρεώσεων για τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων;

– Περί Συντεχνιών Νόμος του 1965: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1965_1_71/full.html

Άρθρο 20(1):

“(α) οι αξιωματούχοι της συντεχνίας δεν εκπίπτουσι του δικαιώματος όπως παραμένωσι μέλη της συντεχνίας εκ μόνου του λόγου ότι λόγω των καθηκόντων αυτών ως αξιωματούχων της συντεχνίας αδυνατούσι να ασκώσι πραγματικώς το επάγγελμα, ή επιτήδευμα εις ο αφορά η συντεχνία”

– Άρθρο 5 του Κυρωτικού Νόμου της Σύμβασης 135 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1995_3_30.html

“α) παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων τέτοιες διευκολύνσεις μέσα στην επιχείρηση, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως αντιπρόσωποι των εργαζομένων.”

– Άρθρο 2 της Σύμβασης 135:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/

“1. Such facilities in the undertaking shall be afforded to workers’ representatives as may be appropriate in order to enable them to carry out their functions promptly and efficiently.

2. In this connection account shall be taken of the characteristics of the industrial relations system of the country and the needs, size and capabilities of the undertaking concerned.

3. The granting of such facilities shall not impair the efficient operation of the undertaking concerned.”

Οι πιο πάνω νομοθεσίες είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το πνεύμα και γράμμα του Συντάγματός μας, το οποίο προβλέπει:

– Άρθρο 21: “Έκαστος έχει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς.”

– Άρθρο 26: “Έκαστος έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως.”

Η “επιστροφή στις τάξεις” της εκλεγμένης ηγεσίας των εκπαιδευτικών συντεχνιών είναι έκδηλη παρανομία. Ο λόγος είναι ότι έχουν δεκατρείς χιλιάδες μέλη, συνεπώς κάθε μέλος της συνδικαλιστικής ηγεσίας επιφορτίζεται καθημερινά με δεκάδες ζητήματα που απαιτούν όλη την προσοχή της.

Αν το Υπουργείο Παιδείας επιθυμεί αλλαγή του Νόμου και αποχώρηση από διεθνείς συμβάσεις, ας φέρει τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας στη Βουλή. Θα έχει όμως την απαιτούμενη πλειοψηφία; Και δεν θα ήταν μια τέτοια τροποποίηση αντισυνταγματική;

 *Πρόεδρος Συντεχνίας Ακαδημαϊκου Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ