Πρόσφατα η Διοίκηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) επέβαλε στα Μέλη ΔΕΠ να αναλάβουν καθήκοντα “Ελέγχοντα Λειτουργού” ερευνητικών προγραμμάτων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών. Σημειωτέον ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανάληψη καθηκόντων Ελέγχου Λειτουργού δεν περιορίζονται ΜΟΝΟ σε θέματα που άπτονται της ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητάς των εν λόγω προγραμμάτων. Σε αντίθεση με ότι προβλέπεται στο σχέδιο υπηρεσίας των μελών ΔΕΠ, επεκτείνονται και σε καθήκοντα Διοικητικής (π.χ., διατύπωση και ερμηνεία Συμβολαίων) και Οικονομικής Διαχείρισης (π.χ., Λογιστική υποστήριξη, είσπραξη εσόδων, κτλ.) αυτών.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Ελέγχοντα Λειτουργού δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εργασία των μελών ΔΕΠ του ΤΕΠΑΚ και σε καμία περίπτωση δεν εκλέχθηκαν από τα αρμόδια σώματα για να εκτελούν αυτά.

Πέραν τούτου, τα Μέλη ΔΕΠ δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες δομές υποστήριξης παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών. Αντ’ αυτού οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΠΑΚ αποτελούν το αρμόδιο εκτελεστικό όργανο για τη διασφάλιση της αναγκαίας υποστηρικτικής υποδομής. Ενδεικτικά η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ ήταν ως σήμερα επιφορτισμένη με την παροχή της απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε ότι αφορά στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. ερμηνεία συμβολαίων για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας δαπανών). Η δε Υπηρεσία Οικονομικών του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας είναι επιφορτισμένη  με την παροχή

των απαιτούμενων υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου ερευνητικών προγραμμάτων (βλ. στρατηγικός σχεδιασμός του ΤΕΠΑΚ).

Ως Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ) έχουμε τεκμηριώσει πέραν πάσης αμφιβολίας το ορθό της διαφωνίας μας και προσφέραμε εναλλακτική που λύνει το πρόβλημα μέσα από γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου μας. Η ουσία της πρότασής μας είναι να οριστούν ως Ελέγχοντες Λειτουργοί οι Προϊστάμενοι (ή υπό αυτών Λειτουργοί) των Υπηρεσιών Έρευνας και Σπουδών. Οι δε Προϊστάμενοι να εξουσιοδοτήσουν μέλη ΔΕΠ ως Αρμόδιους Λειτουργούς/Εξουσιοδοτημένους Υπάλληλους/Επιστημονικούς Υπεύθυνους τα μέλη ΔΕΠ ως υπεύθυνα για την επιστημονική ή διδακτική πτυχή των προγραμμάτων, π.χ., τη πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, την ορθή διεκπεραίωση των παραδοτέων των έργων

και την ποιοτική παροχή διδασκαλίας. Εναλλακτικά μπορεί να παραμείνει Ελέγχων Λειτουργός ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και να εξουσιοδοτήσει τους Προϊσταμενους και τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Όμως, σε ένδειξη Κακής Πίστης, η Διοίκηση αρνείται να προχωρήσει στη διεκπεραίωση πληρωμών που αφορούν σε Ερευνητικά Έργα μελών ΔΕΠ που δεν έχουν υπογράψει έντυπο εξουσιοδότησης ως Ελέγχων Λειτουργός.

Συγκεκριμένα, έχουν δωθεί οδηγίες να μην εγκριθεί και να μην πληρωθεί καμία νέα ανάθεση εργασίας, να μην προχωρήσει κανένας νέος διορισμός και να μην αποζημιωθούν έξοδα ταξιδιών και άλλα έξοδα.  Οι αρχικές οδηγίες της Διοίκησης περιλάμβαναν επίσης την μη πληρωμή αναθέσεων και μισθών (payroll) τρεχόντων συμβολαίων. Αυτό έχει ως σοβαρή συνέπεια να καθυστερεί η πληρωμή μισθών και αποζημιώσεων χαμηλόμισθων ερευνητικών συνεργατών που έχουν εκπληρώσει τις εργασιακές υποχρεώσεις που προβλέπονταν στις συμβάσεις τους.

Έχουμε ήδη ενημερώσει τη Διοίκηση  ότι θεωρούμε ότι  αυτές τις ενέργειες είναι μεταξύ άλλων και κατά παράβαση του Περί Προστασίας των Μισθών νόμου. Μετά την έντονη πίεση μας η Διοίκηση υπαναχώρησε της απόφασης για κατακράτηση αμοιβών τρεχόντων συμβολαίων, όμως έχει ήδη προκληθεί αναστάτωση και καθυστέρηση.

Βάσει των προαναφερθέντων έχει κηρυχθεί εργατική διαφορά μεταξύ της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ και της Διοίκησης του ΤΕΠΑΚ και  οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε επίσημο επίπεδο με τη μεσολάβηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας.